ورزشی لینکستان http://link1.blogfa.com ili ]dc
پرسپولیس--راه آهن سورینت14/01/۹4 ساعت ۱6:45
تراکتورسازي تبريز استقلال خوزستان14/01/۹4 ساعت ۱7:00
 نفت تهران  نفت مسجد سلیمان14/01/۹4 ساعت ۱7:00
فولاد خوزستان  استقلال تهران14/01/۹4 ساعت ۱8:55
صبای قم  سپاهان15/01/۹4 ساعت ۱7:00
ذوب آهن اصفهان  گسترش فولاد  تبریز15/01/۹4 ساعت ۱7:00
 پدیده مشهد  سایپا18/01/۹4 ساعت ۱7:00
ملوان  پیکان تهران18/01/۹4 ساعت ۱7:00


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 24 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 23:43  توسط | 
راه آهن سورینت03تراکتورسازي تبريز21/12/۹۳ ساعت ۱5:30
گسترش فولاد  تبریز 3فولاد خوزستان21/12/۹۳ ساعت ۱5:30
 نفت مسجد سلیمان 2 پرسپولیس21/12/۹۳ ساعت ۱6:00
استقلال تهران 0 1نفت تهران21/12/۹۳ ساعت ۱8:15
سایپا  ملوان14/01/۹4 ساعت 17:00
پیکان تهران 1 3ذوب آهن اصفهان25/12/۹۳ ساعت ۱5:30
 سپاهان 1 0پدیده مشهد25/12/۹۳ ساعت ۱5:30
استقلال خوزستان 2 0صبای قم22/12/۹۳ ساعت ۱6:30


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 23 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 20:7  توسط | 
پدیده مشهد11استقلال خوزستان15/12/۹۳ ساعت ۱5:00
صبای قم 1راه آهن سورینت15/12/۹۳ ساعت ۱5:30
 ملوان 1 0 سپاهان15/12/۹۳ ساعت ۱5:30
ذوب آهن اصفهان 4 1سایپا15/12/۹۳ ساعت ۱6:30
استقلال تهران 1 0نفت مسجد سلیمان15/12/۹۳ ساعت ۱7:30
نفت تهران 2گسترش فولاد  تبریز17/12/۹۳ ساعت ۱6:00
 فولاد خوزستان 0 0پیکان تهران17/12/۹۳ ساعت ۱6:30
تراکتورسازي تبريز 1پرسپولیس17/12/۹۳ ساعت ۱6:30

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 22 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:14  توسط | 
پیکان تهران11نفت تهران23/11/۹۳ ساعت ۱5:15
سایپا31فولاد خوزستان30/11/۹۳ ساعت ۱5:30
 نفت مسجد سلیمان12 تراکتورسازي تبريز30/11/۹۳ ساعت ۱5:30
پرسپولیس00صبای قم30/11/۹۳ ساعت ۱7:15
راه آهن سورینت10پدیده مشهد01/12/۹۳ ساعت ۱5:30
گسترش فولاد  تبریز00استقلال تهران01/12/۹۳ ساعت ۱4:45
 سپاهان11ذوب آهن اصفهان01/12/۹۳ ساعت ۱5:30
استقلال خوزستان13ملوان01/12/۹۳ ساعت ۱7:30


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 21 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت 0:54  توسط | 
نفت تهران31سایپا19/11/۹۳ ساعت ۱5:30
استقلال تهران10پیکان تهران19/11/۹۳ ساعت ۱7:10
 گسترش فولاد  تبریز 0 نفت مسجد سلیمان24/11/۹۳ ساعت ۱4:30
ملوان 3 0راه آهن سورینت23/11/۹۳ ساعت ۱4:30
پدیده مشهد 0 1پرسپولیس24/11/۹۳ ساعت ۱5:00
صبای قم 2 3تراکتورسازي تبريز24/11/۹۳ ساعت ۱5:30
 فولاد خوزستان 0 1سپاهان24/11/۹۳ ساعت ۱7:30
ذوب آهن اصفهان 2 1استقلال خوزستان25/11/۹۳ ساعت ۱5:30

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 20 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۳ساعت 17:35  توسط | 
پیکان تهران11گسترش فولاد  تبریز15/11/۹۳ ساعت ۱5:30
سایپا01استقلال تهران15/11/۹۳ ساعت ۱5:30
 سپاهان11 نفت تهران15/11/۹۳ ساعت ۱6:00
راه آهن سورینت03ذوب آهن اصفهان16/11/۹۳ ساعت ۱5:30
نفت مسجد سلیمان10صبای قم16/11/۹۳ ساعت ۱5:30
تراکتورسازي تبريز13پدیده مشهد17/11/۹۳ ساعت ۱6:00
 پرسپولیس01ملوان17/11/۹۳ ساعت ۱7:15
استقلال خوزستان03فولاد خوزستان17/11/۹۳ ساعت ۱7:15


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 19 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 18:0  توسط | 
ملوان00تراکتورسازي تبريز10/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
نفت تهران11استقلال خوزستان10/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
 نفت مسجد سلیمان00 پیکان تهران09/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
ذوب آهن اصفهان10 پرسپولیس10/11/۹۳ ساعت ۱7:۰۰
فولاد خوزستان20راه آهن سورینت10/11/۹۳ ساعت ۱7:15
گسترش فولاد  تبریز23سایپا09/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
صبای قم00پدیده مشهد09/11/۹۳ ساعت ۱5:30
استقلال تهران21سپاهان10/11/۹۳ ساعت ۱6:55


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 18 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن ۱۳۹۳ساعت 8:13  توسط | 
سپاهان41گسترش فولاد  تبریز۱9/۰۹/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
صبای قم 1 1ملوان۱9/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
 سایپا 1 1 پیکان تهران۱9/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
پرسپولیس 2 فولاد خوزستان20/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:15
پدیده مشهد 1 1نفت مسجد سلیمان20/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت 0 1نفت تهران20/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي تبريز 2 1ذوب آهن اصفهان20/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 4استقلال تهران20/۰۹/۹۳ ساعت ۱6:2۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 17 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر ۱۳۹۳ساعت 9:52  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز  2  2 استقلال خوزستان ۱۳/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:۰۰
پیکان تهران  2 سپاهان ۱۳/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
 نفت تهران 2 1  پرسپولیس ۱0/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:30
نفت مسجد سلیمان  0  1  سایپا ۱۳/۰۹/۹۳ ساعت ۱5:00
ملوان 2 2 پدیده مشهد ۱1/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:3۰
فولاد خوزستان 3 2 تراکتورسازي تبريز ۱1/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهان 3 1 صبای قم ۱0/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال تهران 1 0 راه آهن سورینت ۱0/۰۹/۹۳ ساعت ۱8:00

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 16 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 8:3  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز20راه آهن سورینت02/09/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران21تراکتورسازي تبريز30/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
 پیکان تهران11 استقلال خوزستان30/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
سایپا22 سپاهان30/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهان20پدیده مشهد01/09/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان01صبای قم01/09/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
نفت مسجد سلیمان32ملوان۲۹/۰۸/۹۳ ساعت 15:00
استقلال تهران12پرسپولیس02/۰9/۹۳ ساعت ۱8:00 دربی ۷۹


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 15 لیگ برترایران, دربی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر ۱۳۹۳ساعت 23:0  توسط | 
سپاهان10نفت مسجد سلیمان۱۵/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
راه آهن سورینت00پیکان تهران۱۵/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
پرسپولیس22 گسترش فولاد  تبریز۱۵/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۰
پدیده مشهد00فولاد خوزستان۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۴:۳۰
استقلال خوزستان20سایپا۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
ملوان13ذوب آهن اصفهان۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
صبای قم12 نفت تهران۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازي تبريز22استقلال تهران۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 14 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳ساعت 1:14  توسط | 
پیکان تهران ۰ ۱ پرسپولیس ۰۸/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
فولاد خوزستان ۱ ۰ ملوان ۰۸/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
 استقلال تهران ۱ ۱ صبای قم ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۵
پدیده مشهد ۰ ۱ نفت تهران ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۵
سایپا ۱ ۲ راه آهن سورینت ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
سپاهان ۳ ۲ استقلال خوزستان ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
گسترش فولاد  تبریز ۱ ۳ تراکتورسازي تبريز ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
نفت مسجد سلیمان ۱ ۱  ذوب آهن اصفهان ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 13 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان ۱۳۹۳ساعت 2:0  توسط | 
پدیده مشهد ۱ ۱ استقلال تهران ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
صبای قم ۱ ۰ گسترش فولاد  تبریز ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
پرسپولیس ۰ ۱  سایپا ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
راه آهن سورینت ۱ ۰ فولاد مبارکه سپاهان ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
استقلال خوزستان ۰ ۰ نفت مسجد سلیمان ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
ملوان ۱ ۱  نفت تهران ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
ذوب آهن اصفهان ۰ ۱ فولاد خوزستان ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
تراکتورسازي تبريز ۱ ۲ پیکان تهران ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 12 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ساعت 3:20  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز ۰ ۱ پدیده مشهد ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۴۵
استقلال تهران ۳ ۱ ملوان ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
 نفت تهران ۰ ۰  ذوب آهن اصفهان ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
استقلال خوزستان ۱ ۰ راه آهن سورینت ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
سایپا ۰ ۱ تراکتورسازي تبريز ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۰۰
پیکان تهران ۰ ۱ صبای قم ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۰ پرسپولیس ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
نفت مسجد سلیمان ۲ ۱ فولاد خوزستان ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 11 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر ۱۳۹۳ساعت 18:0  توسط | 
ملوان ۱ ۱ گسترش فولاد  تبریز ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۰۰
راه آهن سورینت ۲ ۲ نفت مسجد سلیمان ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
پرسپولیس ۲ ۱  استقلال خوزستان ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
صبای قم ۱ ۰ سایپا ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۵
پدیده مشهد ۱ ۲ پیکان تهران ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
ذوب آهن اصفهان ۲ ۱ استقلال تهران ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
فولاد خوزستان ۲ ۲  نفت تهران ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
تراکتورسازي تبريز ۱ ۱ فولاد مبارکه سپاهان ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۴۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 10 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مهر ۱۳۹۳ساعت 22:7  توسط | 
راه آهن سورینت ۱ ۲ پرسپولیس ۲۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۱ صبای قم ۲۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
استقلال خوزستان ۲ ۲  تراکتورسازي تبريز ۲۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۰
گسترش فولاد  تبریز ۳ ۲ ذوب آهن اصفهان ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
سایپا ۴ ۰ پدیده مشهد ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
استقلال تهران ۰ ۱ فولاد خوزستان ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
پیکان تهران ۱ ۰ ملوان ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
نفت مسجد سلیمان ۰ ۲  نفت تهران ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 9 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۳ساعت 21:30  توسط | 
پدیده مشهد ۰ ۱ فولاد مبارکه سپاهان ۲۰/۰۶/۹۳ ساعت ۱۶:۴۵
نفت تهران ۲ ۰ استقلال تهران ۲۰/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۵
فولاد خوزستان ۱ ۰  گسترش فولاد  تبریز ۲۰/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
ملوان ۰ ۲ سایپا ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
ذوب آهن اصفهان ۱ ۰ پیکان تهران ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۵
پرسپولیس ۱ ۱ نفت مسجد سلیمان ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۰
صبای قم ۱ ۲ استقلال خوزستان ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۵
تراکتورسازي تبريز ۴ ۱ راه آهن سورینت ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 8 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۳ساعت 22:30  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز ۱ ۱ نفت تهران ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۱ ملوان ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
نفت مسجد سلیمان ۰ ۲  استقلال تهران ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ پدیده مشهد ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
سایپا ۱ ۰ ذوب آهن اصفهان ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
پرسپولیس ۱ ۳ تراکتورسازي تبريز ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
پیکان تهران ۱ ۰ فولاد خوزستان ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
راه آهن سورینت ۲ ۲ صبای قم ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 7 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۳ساعت 8:35  توسط | 
نفت تهران ۰ ۰ پیکان تهران ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
تراکتورسازي تبريز ۳ ۰ نفت مسجد سلیمان ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
ذوب آهن اصفهان ۱ ۱ فولاد مبارکه سپاهان ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
فولاد خوزستان ۰ ۰ سایپا ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
استقلال تهران ۳ ۰ گسترش فولاد  تبریز ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
پدیده مشهد ۳ ۰ راه آهن سورینت ۰۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۱۵
ملوان ۱ ۱ استقلال خوزستان ۰۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
صبای قم ۰ ۲ پرسپولیس ۰۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 6 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۳ساعت 15:40  توسط | 
تراکتورسازي تبريز ۴ ۲ صبای قم ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
سایپا ۲ ۱ نفت تهران ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۱ فولاد خوزستان ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
پیکان تهران ۰ ۳ استقلال تهران ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ ذوب آهن اصفهان ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
نفت مسجد سلیمان ۱ ۱ گسترش فولاد  تبریز ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
راه آهن سورینت ۱ ۰ ملوان ۰۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
پرسپولیس ۱ ۱ پدیده مشهد ۰۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
 


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 5 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور ۱۳۹۳ساعت 22:18  توسط | 
پدیده مشهد ۱ ۰ تراکتورسازي تبريز ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
نفت تهران ۳ ۰ فولاد مبارکه سپاهان ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
گسترش فولاد  تبریز ۱ ۰ پیکان تهران ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
ذوب آهن اصفهان ۲ ۲ راه آهن سورینت ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
صبای قم ۲ ۰ نفت مسجد سلیمان ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
فولاد خوزستان ۱ ۰ استقلال خوزستان ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
استقلال تهران ۳ ۲ سایپا ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
ملوان ۲ ۱ پرسپولیس ۲۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 4 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ساعت 23:5  توسط | 
راه‌آهن ۰ ۱ فولاد خوزستان ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
تراکتورسازي تبريز ۱ ۰ ملوان بندر انزلی ۲۴/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
سايپا البرز ۰ ۰ گسترش فولاد تبريز ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
استقلال خوزستان ۱ ۲ نفت تهران ۲۴/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
پيکان تهران ۰ ۰ نفت مسجد سليمان ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
سپاهان ۳ ۱ استقلال ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
پديده مشهد ۱ ۱ صباي قم ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
پرسپوليس ۱ ۰ ذوب‌آهن اصفهان ۲۴/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 3 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۳ساعت 9:57  توسط | 
نفت تهران ۱ ۲ راه‌آهن ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
پيکان تهران ۰ ۰ سايپا البرز ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
فولاد خوزستان ۲ ۰ پرسپوليس ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
گسترش فولاد تبريز ۰ ۲ سپاهان ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
استقلال ۱ ۰ استقلال خوزستان ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
ملوان بندر انزلی ۰ ۰ صباي قم ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
ذوب‌آهن اصفهان ۰ ۰ تراکتورسازي تبريز ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
نفت مسجد سليمان ۰ ۳ پديده مشهد ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 2 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 0:0  توسط | 
پرسپوليس ۱ ۱ نفت تهران ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
راه آهن سورینت ۱ ۲ استقلال ۰۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ گسترش فولاد تبريز ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
تراکتورسازي تبريز ۲ ۱ فولاد خوزستان ۰۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سايپا ۰ ۰ نفت‌مسجد‌سليمان ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
صباي قم ۲ ۱ ذوب‌آهن اصفهان ۰۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
پديده مشهد ۰ ۰ ملوان انزلي ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سپاهان ۲ ۰ پيکان تهران ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 1 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم مرداد ۱۳۹۳ساعت 20:15  توسط | 
داماش گيلان ۱ ۱ مس کرمان ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
فجرسپاسي ۲ ۱ ملوان ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
راه آهن سورینت ۰ ۱ ذوب آهن ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
سپاهان ۱ ۰ نفت تهران ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
گسترش فولاد ۰ ۱ فولاد خوزستان ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
صباي قم ۰ ۰ سايپا ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
استقلال خوزستان ۰ ۱ پرسپوليس ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
استقلال ۱ ۲ تراکتورسازي ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰

هفته: ۳۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 فولاد 30 16 9 5 36 24 12 57
2 پرسپوليس 30 16 8 6 34 15 19 55
3 نفت تهران 30 15 9 6 39 23 16 54
4 سپاهان 30 14 12 4 36 20 16 54
5 استقلال 30 15 9 6 34 25 9 53
6 تراکتورسازي 30 11 13 6 39 33 6 45
7 ملوان 30 13 6 11 40 33 7 44
8 سايپا 30 7 14 9 24 29
-5
35
9 صباي قم 30 8 9 13 32 38
-6
33
10 گسترش فولاد 30 7 11 12 31 34
-3
32
11 راه آهن 30 7 10 13 25 34
-9
31
12 استقلال خوزستان 30 6 11 13 26 36
-10
29
13 ذوب آهن 30 6 11 13 24 36
-12
29
14 فجر سپاسي 30 6 11 13 20 34
-14
29
15 داماش گيلان 30 5 12 13 30 40
-10
26
16 مس 30 1 19 10 19 35
-16
22

مشاهده نتایج زنده فوتبال


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 30 لیگ برترایران, هفته آخر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۳ساعت 21:35  توسط | 
 
مس کرمان ۰ ۰ صباي قم ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
ملوان ۲ ۳ سپاهان ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
ذوب آهن ۲ ۱ داماش گيلان ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
نفت تهران ۴ ۱ گسترش فولاد ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فولاد خوزستان ۰ ۱ استقلال ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سايپا ۰ ۰ فجرسپاسي ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
تراکتورسازي ۱ ۰ استقلال خوزستان ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
پرسپوليس ۲ ۲ راه آهن سورینت ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
 
هفته: ۲۹
 
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 نفت تهران 29 15 9 5 39 22 17 54
2 فولاد 29 15 9 5 35 24 11 54
3 استقلال 29 15 9 5 33 22 11 53
4 پرسپوليس 29 15 8 6 33 15 18 52
5 سپاهان 29 13 12 4 35 20 15 51
6 ملوان 29 13 6 10 39 31 8 44
7 تراکتورسازي 29 10 13 6 36 32 4 42
8 سايپا 29 7 13 9 24 29
-5
34
9 گسترش فولاد 29 7 11 11 31 33
-2
32
10 صباي قم 29 8 8 13 32 38
-6
32
11 راه آهن 29 7 10 12 25 33
-8
31
12 استقلال خوزستان 29 6 11 12 26 35
-9
29
13 ذوب آهن 29 5 11 13 23 36
-13
26
14 فجر سپاسي 29 5 11 13 18 33
-15
26
15 داماش گيلان 29 5 11 13 29 39
-10
25
16 مس 29 1 18 10 18 34
-16
21

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 29 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۳ساعت 21:1  توسط | 
 

صباي قم ۲ ۱ ذوب آهن ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
گسترش فولاد ۱ ۲ ملوان ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
راه آهن سورینت ۱ ۰ استقلال خوزستان ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فجرسپاسي ۱ ۱ مس کرمان ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سپاهان ۲ ۲ سايپا ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فولاد خوزستان ۲ ۱ تراکتورسازي ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
داماش گيلان ۰ ۱ پرسپوليس ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
استقلال ۰ ۱ نفت تهران ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 28 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۳ساعت 18:2  توسط | 
 

ذوب آهن ۰ ۱ فجرسپاسي ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازي 0 3 راه آهن سورینت ۱/۱۲/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
نفت تهران ۱ ۱ فولاد خوزستان ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ داماش گيلان ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
مس کرمان 0 0 سپاهان ۱/۱۲/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
سايپا ۱ ۱ گسترش فولاد ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
پرسپوليس ۳ ۱ صباي قم ۲/۱۲/۹۲ ساعت ۱۶:۰۰
ملوان ۴ ۲ استقلال ۳۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 27 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند ۱۳۹۲ساعت 0:0  توسط | 

 
فجرسپاسي ۱ ۱ پرسپوليس ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
داماش گيلان ۱ ۱ راه آهن سورینت ۱۸/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان ۱ ۰ ملوان ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران ۳ ۰ تراکتورسازي ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
گسترش فولاد ۰ ۰ مس کرمان ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
سپاهان ۱ ۰ ذوب آهن ۱۸/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
صباي قم ۱ ۱ استقلال خوزستان ۱۸/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال ۲ ۰ سايپا ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۷:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 26 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۲ساعت 18:45  توسط | 
راه آهن سورینت ۰ ۰ صباي قم ۱۱/11/92 ساعت 14:30
ذوب آهن ۰ ۰ گسترش فولاد ۱۱/11/92 ساعت 14:30
تراکتورسازي ۰ ۰ داماش گيلان ۱۱/11/92 ساعت 14:30
ملوان ۲ ۰ نفت تهران ۱۱/11/92 ساعت 14:30
سايپا ۰ ۰ فولاد خوزستان ۱۱/11/92 ساعت 14:30
استقلال خوزستان ۰ ۰ فجرسپاسي ۱۱/11/92 ساعت 1۵:۰۰
مس کرمان ۱ ۱ استقلال ۱۱/11/92 ساعت 1۵:۰۰
پرسپوليس ۲ ۰ سپاهان ۱۱/11/92 ساعت 1۷:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 25 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 19:40  توسط | 

 
گسترش فولاد 1 0 پرسپوليس 1/11/92 ساعت 14:30
فولاد خوزستان 1 0 مس کرمان 1/11/92 ساعت 15:30
ملوان 1 1 تراکتورسازي 6/11/92 ساعت 14:30
صباي قم 3 2 داماش گيلان 6/11/92 ساعت 14:30
فجرسپاسي 0 1 راه آهن 6/11/92 ساعت 14:30
سپاهان 3 1 استقلال خوزستان 6/11/92 ساعت 14:30
نفت تهران 2 1 سايپا 1/11/92 ساعت 14:30
استقلال 1 1 ذوب آهن 6/11/92 ساعت 14:30


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 24 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ساعت 23:0  توسط | 
استقلال 0 0 پرسپوليس 92/10/27 ساعت 14:30 دربی ۷۸
داماش گيلان 1 3 فجرسپاسي 92/10/26 ساعت 14:30
مس کرمان 0 1 نفت تهران 92/11/06 ساعت 14:30
راه آهن 1 1 سپاهان 92/10/26 ساعت 14:30
استقلال خوزستان 3 1 گسترش فولاد 92/10/26 ساعت 15:00
سايپا 1 2 ملوان 92/10/26 ساعت 14:30
تراکتورسازي 1 1 صباي قم 92/10/26 ساعت 14:30
ذوب آهن 0 0 فولاد خوزستان 92/10/26 ساعت 14:30

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 23 لیگ برترایران, دربی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۲ساعت 15:1  توسط | 

 

استقلال 1 0 استقلال خوزستان 92/10/21 ساعت 16:40
سپاهان 2 0 داماش گيلان 92/10/21 ساعت 14:30
فجرسپاسي 1 2 صباي قم 92/10/21 ساعت 14:30
ملوان 2 1 مس کرمان 92/10/21 ساعت 14:30
گسترش فولاد 5 0 راه آهن 92/10/21 ساعت 14:15
نفت تهران 0 1 ذوب آهن 92/10/19 ساعت 14:30
سايپا 3 3 تراکتورسازي 92/10/21 ساعت 14:30
فولاد خوزستان 2 1 پرسپوليس 92/10/21 ساعت 14:30


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 22 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی ۱۳۹۲ساعت 0:13  توسط | 
پرسپوليس 0 0 نفت تهران ۱۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 0 2 فولاد خوزستان ۱۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن 1 1 ملوان ۱۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي 0 0 فجرسپاسي ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
مس کرمان 2 2 سايپا ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
صباي قم 0 1 سپاهان ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
داماش گيلان 1 2 گسترش فولاد ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت 0 1 استقلال ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 21 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ساعت 14:40  توسط | 
گسترش فولاد 0 1 صباي قم ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
سايپا 1 0 ذوب آهن ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
ملوان 0 1 پرسپوليس ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
مس کرمان 1 1 تراکتورسازي ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
سپاهان 3 0 فجرسپاسي ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان 0 0 راه آهن سورینت ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران 0 0 استقلال خوزستان ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال 1 0 داماش گيلان ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۶:۲۵

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 20 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی ۱۳۹۲ساعت 19:0  توسط | 

فجرسپاسي 0 0 گسترش فولاد ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن 1 1 مس کرمان ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 0 2 ملوان ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
پرسپوليس 1 0 سايپا ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۶:۲۰
صباي قم ۱ ۲ استقلال ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
داماش گيلان ۱ ۲ فولاد خوزستان ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت ۱ ۳ نفت تهران ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي ۱ ۲ سپاهان ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰ 


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 19 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ساعت 17:1  توسط | 
سپاهان 0 0 گسترش فولاد ۲۱/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
سايپا 1 1 استقلال خوزستان ۲۱/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
مس کرمان 0 6 پرسپوليس ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران 0 0 داماش گيلان ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ملوان 0 1 راه آهن سورینت ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي 2 2 ذوب آهن ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان 2 0 صباي قم ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال 1 0 فجرسپاسي 23/۹/۹۲ ساعت ۱۶:۲۰ 


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 18 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ساعت 0:17  توسط | 
سپاهان 0 0 استقلال ۱۴/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت 0 0 سايپا ۱۴/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فجرسپاسي 0 0 فولاد خوزستان ۱۴/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
گسترش فولاد 1 2 تراکتورسازي ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
داماش گيلان 0 3 ملوان ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
صباي قم 1 2 نفت تهران ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 1 1 مس کرمان ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
پرسپوليس 2 1 ذوب آهن ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۶:۲۰ 

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 17 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 16:1  توسط | 
ذوب آهن 0 1 استقلال خوزستان ۷/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي 1 0 پرسپوليس 8/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
مس کرمان 2 1 راه آهن سورینت ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
سايپا 2 3 داماش گيلان ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران 2 0 فجرسپاسي ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ملوان 2 1 صباي قم ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان 0 0 سپاهان ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال 0 0 گسترش فولاد ۸/۹/۹۲ ساعت 17:30

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 16 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ساعت 0:0  توسط | 

پرسپوليس 0 0 استقلال خوزستان 92/8/15  ساعت 15:15
سايپا 2 1 صباي قم 92/8/17   ساعت  15:30
فولاد خوزستان 1 1 گسترش فولاد 92/8/12   ساعت  15:45
مس کرمان 1 1 داماش گيلان 92/8/12   ساعت  15:00
نفت تهران 2 2 سپاهان 92/8/12   ساعت  15:30
ذوب آهن 2 3 راه آهن 92/8/12   ساعت  15:30
ملوان 3 1 فجرسپاسي 92/8/12   ساعت  15:30
تراکتورسازي 1 1 استقلال 92/8/17   ساعت  15:45


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 15 لیگ برترایران, نیم فصل
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان ۱۳۹۲ساعت 1:0  توسط | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
کسانی که دوست دارند وبلاگشون در بخش پیوندها لینک بشه این وبلاگو لینک کنند بعد تو نظرات اطلاع بدهند

پیوندهای روزانه
سایر بانکها
بانک صادرات
بانک مرکزی
بانک ملی
بانک مسکن
بانک سامان
بانک اقتصاد نوین
بانک رفاه
بانک سینا
بانک تجارت
بانک ملت
باشگاه راه آهن
قیمت سکه و طلا و نرخ ارز
سایت باشگاه تراکتور سازی
سایت باشگاه پرسپولیس
سایت باشگاه استقلال
پرشین گیگ
مرکز آزمون دانشگاه آزاد
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
خرداد ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
آرشيو
آرشیو موضوعی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
زنجان
همدان
کردستان
کرمانشاه
ایلام
لرستان
خوزستان
چهار محال و بختیاری
کهگیلویه و بویراحمد
بوشهر
فارس
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
سمنان
گلستان
مازندران
گیلان
قزوین
البرز
تهران
قم
مرکزی
اصفهان
یزد
استان ها
لینک ادارات و بانکها
ورزش
ویکیپدیا
نرم افزار
حوادث
اس ام اس
قوانین و مقررات
پیش شماره تلفن شهرستانها و استانها
تیتر روزنامه های ورزشی
برنامه و جدول نتایج لیگ برتر ایران
برنامه و جدول نتایج لیگ دسته 1 فوتبال
روزنامه ورزشی نود
روزنامه خبر ورزشي
تيتر روزنامه هاي سراسري
برچسب‌ها
ليگ برتر (112)
لیگ1 (83)
ليگ دوازدهم (34)
ليگ سيزدهم (30)
نتایج انتخابات (28)
پارا المپیک2012 (27)
هم کدسازی (26)
ليگ چهاردهم (25)
المپیک 2012 (25)
ليگ يازدهم (23)
زلزله (21)
اردبیل (20)
علی دایی (17)
اهر (17)
آرای هیأت عمومی (16)
برنامه بازی تیمها (16)
قانون (15)
لیگ قهرمانان آسیا (15)
آذربایجان شرقی (14)
جام جهانی (14)
کشتی (14)
آیین نامه اجرایی (14)
ورزقان (12)
روزنامه های ورزشی (12)
ابرار ورزشی (12)
تصویب نامه (10)
بازی های آسیایی (9)
کشتی آزاد (9)
بازی های آسیایی 2014 (9)
تیم ملی فوتبال (8)
عکس (8)
یارانه (8)
انتخابات (8)
رانندگی (7)
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (7)
وزنه برداري (6)
دربی (6)
جام حذفی (6)
پاورلیفتینگ (6)
اساسنامه (5)
کشتی فرنگی (5)
وزنه برداری (5)
تیراندازی (5)
هریس (5)
پرتاب نیزه (5)
هفته آخر (5)
هفته 16 لیگ برترایران (4)
هفته 17 لیگ برترایران (4)
هفته 18 لیگ برترایران (4)
هفته 19 لیگ برترایران (4)
هفته 12 لیگ برترایران (4)
هفته 13 لیگ برترایران (4)
هفته 14 لیگ برترایران (4)
هفته 15 لیگ برترایران (4)
هفته 24 لیگ برترایران (4)
هفته 23 لیگ برترایران (4)
هفته 22 لیگ برترایران (4)
هفته 21 لیگ برترایران (4)
هفته 20 لیگ برترایران (4)
پرتاب ديسک (4)
هفته 1 لیگ برترایران (4)
نتایج انتخابات به تفکیک استانها (4)
آزمونها (4)
دربی تهران (4)
برنامه های تلویزیون (4)
نتایج انتخابات ریاست جمهوری (4)
رایانه (4)
اسمس (4)
آیین نامه (4)
پیام کوتاه (4)
پیامک (4)
sms (4)
اس ام اس (4)
تهران (3)
سوالات (3)
کهگیلویه و بویر احمد (3)
خدمت وظیفه (3)
سجاد انوشیروانی (3)
تکواندو (3)
پارالمپیک (3)
جام ملتهای آسیا (3)
اصلاحیه آیین نامه اجرایی (3)
پرتاب وزنه (3)
هفته 2 لیگ برترایران (3)
هفته 3 لیگ برترایران (3)
هفته 4 لیگ برترایران (3)
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (3)
هفته 25 لیگ برترایران (3)
هفته 5 لیگ برترایران (3)
هفته 6 لیگ برترایران (3)
هفته 7 لیگ برترایران (3)
هفته 8 لیگ برترایران (3)
هفته 9 لیگ برترایران (3)
هفته 10 لیگ برترایران (3)
هفته 11 لیگ برترایران (3)
هفته 26 لیگ برترایران (3)
هفته 27 لیگ برترایران (3)
هفته 28 لیگ برترایران (3)
هفته 29 لیگ برترایران (3)
هفته 30 لیگ برترایران (3)
هفته 31 لیگ برترایران (2)
هفته 32 لیگ برترایران (2)
هفته 33 لیگ برترایران (2)
هفته 34 لیگ برترایران (2)
سعيد محمدپور (2)
محسن کائیدی (2)
جواد حردانی (2)
جام جهانی 2018 (2)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2)
نمین (2)
اصلاحیه تصویب نامه (2)
تیر اندازی با کمان (2)
جام ملتهای اروپا (2)
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (2)
نواب نصیر شلال (2)
کیانوش رستمی (2)
آيين‌نامه ها (2)
آزمون دکترا (2)
بهداد سلیمی (2)
عنبران (2)
یورو (2)
سوالات کارشناسی ارشد (2)
آذربایجان غربی (2)
استان اردبیل (2)
جام جهانی 2014 (2)
کارشناسی ارشد (2)
آزمون کارشناسی ارشد (2)
فوتبال (2)
گچساران (2)
تقویم (1)
پرسپولیس (1)
اخبار (1)
ورزش (1)
تبریز (1)
والیبال (1)
فرهاد مجیدی (1)
راه آهن (1)
گیلان (1)
سایپا (1)
تفکیک جنسیتی (1)
بانك (1)
فارس (1)
زهرا نعمتی (1)
لالیگا (1)
ملوان (1)
استقلال (1)
یزد (1)
مازندران (1)
سپاهان (1)
نیم فصل (1)
رضا یزدانی (1)
گلستان (1)
اکبر عبدی (1)
پیکان (1)
دکترا (1)
ذوب آهن (1)
فولاد خوزستان (1)
صبای قم (1)
گنبد کاووس (1)
کمیته ملی المپیک (1)
لیگ آزادگان (1)
سراوان (1)
نفت تهران (1)
داوران (1)
مجلس دهم (1)
والیبال نشسته (1)
سید محمد خاتمی (1)
خبر ورزشی (1)
گسترش فولاد (1)
سیستان و بلوچستان (1)
لحظه تحویل سال (1)
آگهي استخدام (1)
سوسن حاجی پور (1)
دولت یازدهم (1)
تاکسی تلفنی (1)
هفته18 (1)
حمید سوریان (1)
علی حسینی (1)
شبا (1)
سعید عبدولی (1)
تراکتور سازی (1)
احمد رضا عابد زاده (1)
معلولان (1)
بهمن ماه (1)
ریکرو (1)
جشنواره بین المللی فیلم فجر (1)
سوالات دکترا (1)
احسان حدادي (1)
نتایج مرحله دوم انتخابات (1)
یورو2012 (1)
جام ملتهای اروپا2012 (1)
یوسف کرمی (1)
آبی بیگلو (1)
قاسم رضایی (1)
مهدی تقوی (1)
نتایج کلی انتخابات (1)
دو و میدانی (1)
مسعود اسماعیل پور (1)
حسن رحیمی (1)
حبیب اله اخلاقی (1)
پیوندها
1- سلطان قلبها
2- کل کل
3- تــــــــــــــــــک بیــــــــــــت روز
4- نقاشی های حسین اکبری _ رنگ و روغن
5- بالاخره یه جا باید گفت
6- ایرانیان دانشجو در بلژیک
7- من و تو
8- دکتر شریعتی و مسائل روز مرتبط
9- 217 شقایق
10- هرچی بخوای اینجا هست
11- دخترک پریشان
12- د لـبـــــرانه (تقدیم به دلبرم )
13- کلبه ی تنهایی㋡✿
14- جورواجور
15- 1ک دختر برنزه وحشی
16- analyst
17- ℓovє is lie
18- !همه چی!
19- از هفت دولت آزاد
20-آلبالوی ترش
21- ژیلا بوشهر
22- ♥◦•·. داناک .·•◦♥
23- مخ کلفت
24- لینکستان
25- داستان و حکایت
26- زهرا
27- عاشق پرسپولیس
28- جامعه شناسی
29-فرهنگی اجتماعی
30-آخرین اخبار مسی
31- مطالب علمی و ماشین های روز
32- دکتر شیخ
33- آموزش های مهم و علمی جنسیت
34- mtd79
35- آموزش زبان انگلیسی
36- سامانه نظام اداری
37- بهراه
38- پارالمپیک 2012 لندن
39- کارمندان و کارگران
40- باران
41- عزیزیان
42- سایه شبوهای من
43- آموزش زبان كره اي
44- فاطمه صفر بیرانوند
45-دانلود آهنگ مجتبی شریف
46- دانشگاه آزاد خلخال
47- فوریتهای پزشکی زابل
48- ورزش3
49- گچساران
50- مرکز پژوهشهای مجلس
51- دیوان عدالت اداری
52- خانه سینما
53- دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی
54- سایت خنده (روده بر .کام)
55-روزنامه خبر ورزشی
56-روزنامه ورزشی نود
57- روزنامه ورزشی گل
58- روزنامه البرز ورزشی
59- نشریات ابرار
60- لینکستان
61- اتومبیل.علمی.تکنولوژی
62- بیاتومس|آهنگ|سرگرمی|تفریح
63- طرفداران پیشبینی فوتبال
64- فضای رایگان ارسال فایل و عکس
65-مجله دنیای ورزش
66- سامانه قبوض الكترونيكي
67-ویکی مپیا
68- خرید شارژ سیم کارت از بانک ملت
69- آپلود عکس و فایل
70- پرستوی مهاجر
71- روزنامه ورزشی تماشا
72- سایت خبری تفریحی کوچه باغ
73- سارینا
74- عاشق تنها
75- عاشقان فوتبال
76- تنها و بی کسی
77- اینجا یه چیزه دیگست
78- دفتر غم
79- نوروز آمد
80- پاتوق بچه های با حال
81- دردم از یار است
82- راديو 110
83- وحید
84- هر چی دوست داری. . .
85- آیناز
86- 4sync
87- اینه تکنولوژی
88- Guitari
89- کارمندان
90-خانواده
91-رهگیری مرسولات پستی
93- گنجينه
94- طراحی توسط گروه یلدا و کیمیا
95-تفکرات یک زن
96-۝ تـــرانه آنلايــن ۝
97- دانلود رایگان فیلم
98- شبهای دز
99- چوپان دروغگو
100- dance with me
101-مرکز سنجش آموزش و پرورش
102- به زندگي بخند
103- صبا
104- خواف
105- كلاندرق
106- باران مهر
107- شش گوشه
108- شهنان تیریک گویان
109- بهشتی ساخته ام در جهنم دنیا
110- سلیمان رسولی
111- رنگارنگ
112- آچار فرانسه
113- لباس عروس
114- وبلاگ جوانان ایرانی
115- ترنم
116- فراموشم مكن
117- پی اچ دی تست دکترا
118- سايتهاي آموزش زبان
119- یا علی گفتیم و عشق آزاد شد
120-پروژه ،تحقیق و پایان نامه
121- goodplanent
122- پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر
123-مرکز چاپ عکس رنگی دیجیتال عزیزان زرنق
124-بهترین ماشین های دنیا
125-رایان دانلود
126- نرخ ارز در لحظه
127- قيمت زنده سكه و طلا
128- سيد روح الله
129-صداقت
130-طبیعت سبز اردبیل
131- یوفا
132- ***دنياي ديجيتال و ارتباطات***
133-کلبه عاشقی
134- دختران سرخ
135- زیر بارون... بدون چتر
136-پانل پیام کوتاه
137- کتاب سیتی
138- ای کتاب
139- خانه کتاب
140- انتشارات فروزش
141-عشقم مرد!!!
142- آخرين زمين لرزه ها
143- ساده دل
144- محاسبه مهریه به نرخ روز
145-سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران
146- استعلام جریمه تخلفات رانندگی
147- سایت ورزشی spor3
148-فوتبال و کوه
149- مجله اجتماعی فرهنگی و سیاسی|یک بنویس
150-عکس های خفن ایرانی
151-جوک های جدید
152-تاریخ ایران و جهان
1-2- باشگاه فولاد خوزستان
1-3-همکدی استانها
1-4- کاریابی کارآفرین اردبیل
2-4-مشاور املاک در اردبیل
1-5- تقویم ام القری
1-6- سازمان هدفمندی یارانه ها
1-7- اس ام اس و جملات عاشقانه
1-8- فروشگاه اینترنتی و خرید پستی
1-9- جدیدترین اخبار ورزشی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User