ورزشی لینکستان http://link1.blogfa.com ili ]dc
ملوان00تراکتورسازي تبريز10/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
نفت تهران11استقلال خوزستان10/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
 نفت مسجد سلیمان00 پیکان تهران09/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
ذوب آهن اصفهان10 پرسپولیس10/11/۹۳ ساعت ۱7:۰۰
فولاد خوزستان20راه آهن سورینت10/11/۹۳ ساعت ۱7:15
گسترش فولاد  تبریز23سایپا09/11/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
صبای قم00پدیده مشهد09/11/۹۳ ساعت ۱5:30
استقلال تهران21سپاهان10/11/۹۳ ساعت ۱6:55


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 18 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم بهمن 1393ساعت 8:13  توسط | 
سپاهان41گسترش فولاد  تبریز۱9/۰۹/۹۳ ساعت ۱5:۰۰
صبای قم 1 1ملوان۱9/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
 سایپا 1 1 پیکان تهران۱9/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
پرسپولیس 2 فولاد خوزستان20/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:15
پدیده مشهد 1 1نفت مسجد سلیمان20/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت 0 1نفت تهران20/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي تبريز 2 1ذوب آهن اصفهان20/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 4استقلال تهران20/۰۹/۹۳ ساعت ۱6:2۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 17 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت 9:52  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز  2  2 استقلال خوزستان ۱۳/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:۰۰
پیکان تهران  2 سپاهان ۱۳/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
 نفت تهران 2 1  پرسپولیس ۱0/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:30
نفت مسجد سلیمان  0  1  سایپا ۱۳/۰۹/۹۳ ساعت ۱5:00
ملوان 2 2 پدیده مشهد ۱1/۰۹/۹۳ ساعت ۱4:3۰
فولاد خوزستان 3 2 تراکتورسازي تبريز ۱1/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهان 3 1 صبای قم ۱0/۰۹/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال تهران 1 0 راه آهن سورینت ۱0/۰۹/۹۳ ساعت ۱8:00

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 16 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر 1393ساعت 8:3  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز20راه آهن سورینت02/09/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران21تراکتورسازي تبريز30/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
 پیکان تهران11 استقلال خوزستان30/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
سایپا22 سپاهان30/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن اصفهان20پدیده مشهد01/09/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان01صبای قم01/09/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
نفت مسجد سلیمان32ملوان۲۹/۰۸/۹۳ ساعت 15:00
استقلال تهران12پرسپولیس02/۰9/۹۳ ساعت ۱8:00 دربی ۷۹


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 15 لیگ برترایران, دربی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم آذر 1393ساعت 23:0  توسط | 
سپاهان10نفت مسجد سلیمان۱۵/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
راه آهن سورینت00پیکان تهران۱۵/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
پرسپولیس22 گسترش فولاد  تبریز۱۵/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۰
پدیده مشهد00فولاد خوزستان۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۴:۳۰
استقلال خوزستان20سایپا۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
ملوان13ذوب آهن اصفهان۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
صبای قم12 نفت تهران۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازي تبريز22استقلال تهران۱۶/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 14 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 1:14  توسط | 
پیکان تهران ۰ ۱ پرسپولیس ۰۸/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
فولاد خوزستان ۱ ۰ ملوان ۰۸/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
 استقلال تهران ۱ ۱ صبای قم ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۵
پدیده مشهد ۰ ۱ نفت تهران ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۳۵
سایپا ۱ ۲ راه آهن سورینت ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
سپاهان ۳ ۲ استقلال خوزستان ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۴۰
گسترش فولاد  تبریز ۱ ۳ تراکتورسازي تبريز ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
نفت مسجد سلیمان ۱ ۱  ذوب آهن اصفهان ۰۹/۰۸/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 13 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آبان 1393ساعت 2:0  توسط | 
پدیده مشهد ۱ ۱ استقلال تهران ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
صبای قم ۱ ۰ گسترش فولاد  تبریز ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
پرسپولیس ۰ ۱  سایپا ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
راه آهن سورینت ۱ ۰ فولاد مبارکه سپاهان ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
استقلال خوزستان ۰ ۰ نفت مسجد سلیمان ۲۹/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
ملوان ۱ ۱  نفت تهران ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
ذوب آهن اصفهان ۰ ۱ فولاد خوزستان ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۵۰
تراکتورسازي تبريز ۱ ۲ پیکان تهران ۳۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 12 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 3:20  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز ۰ ۱ پدیده مشهد ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۴۵
استقلال تهران ۳ ۱ ملوان ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
 نفت تهران ۰ ۰  ذوب آهن اصفهان ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
استقلال خوزستان ۱ ۰ راه آهن سورینت ۱۰/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
سایپا ۰ ۱ تراکتورسازي تبريز ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۰۰
پیکان تهران ۰ ۱ صبای قم ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۰ پرسپولیس ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۱۰
نفت مسجد سلیمان ۲ ۱ فولاد خوزستان ۱۱/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 11 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 18:0  توسط | 
ملوان ۱ ۱ گسترش فولاد  تبریز ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۶:۰۰
راه آهن سورینت ۲ ۲ نفت مسجد سلیمان ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
پرسپولیس ۲ ۱  استقلال خوزستان ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
صبای قم ۱ ۰ سایپا ۰۳/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۵
پدیده مشهد ۱ ۲ پیکان تهران ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۵:۱۵
ذوب آهن اصفهان ۲ ۱ استقلال تهران ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
فولاد خوزستان ۲ ۲  نفت تهران ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۲۰
تراکتورسازي تبريز ۱ ۱ فولاد مبارکه سپاهان ۰۴/۰۷/۹۳ ساعت ۱۷:۴۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 10 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مهر 1393ساعت 22:7  توسط | 
راه آهن سورینت ۱ ۲ پرسپولیس ۲۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۱ صبای قم ۲۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
استقلال خوزستان ۲ ۲  تراکتورسازي تبريز ۲۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۰
گسترش فولاد  تبریز ۳ ۲ ذوب آهن اصفهان ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
سایپا ۴ ۰ پدیده مشهد ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
استقلال تهران ۰ ۱ فولاد خوزستان ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
پیکان تهران ۱ ۰ ملوان ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۰
نفت مسجد سلیمان ۰ ۲  نفت تهران ۲۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 9 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 21:30  توسط | 
پدیده مشهد ۰ ۱ فولاد مبارکه سپاهان ۲۰/۰۶/۹۳ ساعت ۱۶:۴۵
نفت تهران ۲ ۰ استقلال تهران ۲۰/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۵
فولاد خوزستان ۱ ۰  گسترش فولاد  تبریز ۲۰/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
ملوان ۰ ۲ سایپا ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۰۰
ذوب آهن اصفهان ۱ ۰ پیکان تهران ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۳۵
پرسپولیس ۱ ۱ نفت مسجد سلیمان ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۰
صبای قم ۱ ۲ استقلال خوزستان ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۴۵
تراکتورسازي تبريز ۴ ۱ راه آهن سورینت ۲۱/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 8 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم شهریور 1393ساعت 22:30  توسط | 
گسترش فولاد  تبریز ۱ ۱ نفت تهران ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۱ ملوان ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
نفت مسجد سلیمان ۰ ۲  استقلال تهران ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ پدیده مشهد ۱۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
سایپا ۱ ۰ ذوب آهن اصفهان ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
پرسپولیس ۱ ۳ تراکتورسازي تبريز ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
پیکان تهران ۱ ۰ فولاد خوزستان ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰
راه آهن سورینت ۲ ۲ صبای قم ۱۴/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۵۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 7 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393ساعت 8:35  توسط | 
نفت تهران ۰ ۰ پیکان تهران ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
تراکتورسازي تبريز ۳ ۰ نفت مسجد سلیمان ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
ذوب آهن اصفهان ۱ ۱ فولاد مبارکه سپاهان ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
فولاد خوزستان ۰ ۰ سایپا ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
استقلال تهران ۳ ۰ گسترش فولاد  تبریز ۰۷/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
پدیده مشهد ۳ ۰ راه آهن سورینت ۰۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۷:۱۵
ملوان ۱ ۱ استقلال خوزستان ۰۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
صبای قم ۰ ۲ پرسپولیس ۰۸/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 6 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 15:40  توسط | 
تراکتورسازي تبريز ۴ ۲ صبای قم ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
سایپا ۲ ۱ نفت تهران ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
فولاد مبارکه سپاهان ۱ ۱ فولاد خوزستان ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
پیکان تهران ۰ ۳ استقلال تهران ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ ذوب آهن اصفهان ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
نفت مسجد سلیمان ۱ ۱ گسترش فولاد  تبریز ۰۲/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
راه آهن سورینت ۱ ۰ ملوان ۰۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
پرسپولیس ۱ ۱ پدیده مشهد ۰۳/۰۶/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
 


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 5 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 22:18  توسط | 
پدیده مشهد ۱ ۰ تراکتورسازي تبريز ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
نفت تهران ۳ ۰ فولاد مبارکه سپاهان ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
گسترش فولاد  تبریز ۱ ۰ پیکان تهران ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
ذوب آهن اصفهان ۲ ۲ راه آهن سورینت ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۰
صبای قم ۲ ۰ نفت مسجد سلیمان ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
فولاد خوزستان ۱ ۰ استقلال خوزستان ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
استقلال تهران ۳ ۲ سایپا ۲۸/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
ملوان ۲ ۱ پرسپولیس ۲۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 4 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 23:5  توسط | 
راه‌آهن ۰ ۱ فولاد خوزستان ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
تراکتورسازي تبريز ۱ ۰ ملوان بندر انزلی ۲۴/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
سايپا البرز ۰ ۰ گسترش فولاد تبريز ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
استقلال خوزستان ۱ ۲ نفت تهران ۲۴/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
پيکان تهران ۰ ۰ نفت مسجد سليمان ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
سپاهان ۳ ۱ استقلال ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۱۵
پديده مشهد ۱ ۱ صباي قم ۲۳/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
پرسپوليس ۱ ۰ ذوب‌آهن اصفهان ۲۴/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 3 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393ساعت 9:57  توسط | 
نفت تهران ۱ ۲ راه‌آهن ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
پيکان تهران ۰ ۰ سايپا البرز ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
فولاد خوزستان ۲ ۰ پرسپوليس ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
گسترش فولاد تبريز ۰ ۲ سپاهان ۱۶/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
استقلال ۱ ۰ استقلال خوزستان ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰
ملوان بندر انزلی ۰ ۰ صباي قم ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
ذوب‌آهن اصفهان ۰ ۰ تراکتورسازي تبريز ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۲۵
نفت مسجد سليمان ۰ ۳ پديده مشهد ۱۷/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۳۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 2 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم مرداد 1393ساعت 0:0  توسط | 
پرسپوليس ۱ ۱ نفت تهران ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
راه آهن سورینت ۱ ۲ استقلال ۰۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ گسترش فولاد تبريز ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
تراکتورسازي تبريز ۲ ۱ فولاد خوزستان ۰۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سايپا ۰ ۰ نفت‌مسجد‌سليمان ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۸:۰۰
صباي قم ۲ ۱ ذوب‌آهن اصفهان ۰۹/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
پديده مشهد ۰ ۰ ملوان انزلي ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سپاهان ۲ ۰ پيکان تهران ۱۰/۰۵/۹۳ ساعت ۱۹:۴۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ چهاردهم, هفته 1 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم مرداد 1393ساعت 20:15  توسط | 
داماش گيلان ۱ ۱ مس کرمان ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
فجرسپاسي ۲ ۱ ملوان ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
راه آهن سورینت ۰ ۱ ذوب آهن ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
سپاهان ۱ ۰ نفت تهران ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
گسترش فولاد ۰ ۱ فولاد خوزستان ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
صباي قم ۰ ۰ سايپا ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
استقلال خوزستان ۰ ۱ پرسپوليس ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰
استقلال ۱ ۲ تراکتورسازي ۲۲/۰۱/۹۳ ساعت ۱۹:۰۰

هفته: ۳۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 فولاد 30 16 9 5 36 24 12 57
2 پرسپوليس 30 16 8 6 34 15 19 55
3 نفت تهران 30 15 9 6 39 23 16 54
4 سپاهان 30 14 12 4 36 20 16 54
5 استقلال 30 15 9 6 34 25 9 53
6 تراکتورسازي 30 11 13 6 39 33 6 45
7 ملوان 30 13 6 11 40 33 7 44
8 سايپا 30 7 14 9 24 29
-5
35
9 صباي قم 30 8 9 13 32 38
-6
33
10 گسترش فولاد 30 7 11 12 31 34
-3
32
11 راه آهن 30 7 10 13 25 34
-9
31
12 استقلال خوزستان 30 6 11 13 26 36
-10
29
13 ذوب آهن 30 6 11 13 24 36
-12
29
14 فجر سپاسي 30 6 11 13 20 34
-14
29
15 داماش گيلان 30 5 12 13 30 40
-10
26
16 مس 30 1 19 10 19 35
-16
22

مشاهده نتایج زنده فوتبال


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 30 لیگ برترایران, هفته آخر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم فروردین 1393ساعت 21:35  توسط | 
 
مس کرمان ۰ ۰ صباي قم ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
ملوان ۲ ۳ سپاهان ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
ذوب آهن ۲ ۱ داماش گيلان ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
نفت تهران ۴ ۱ گسترش فولاد ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فولاد خوزستان ۰ ۱ استقلال ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سايپا ۰ ۰ فجرسپاسي ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
تراکتورسازي ۱ ۰ استقلال خوزستان ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
پرسپوليس ۲ ۲ راه آهن سورینت ۱۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
 
هفته: ۲۹
 
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 نفت تهران 29 15 9 5 39 22 17 54
2 فولاد 29 15 9 5 35 24 11 54
3 استقلال 29 15 9 5 33 22 11 53
4 پرسپوليس 29 15 8 6 33 15 18 52
5 سپاهان 29 13 12 4 35 20 15 51
6 ملوان 29 13 6 10 39 31 8 44
7 تراکتورسازي 29 10 13 6 36 32 4 42
8 سايپا 29 7 13 9 24 29
-5
34
9 گسترش فولاد 29 7 11 11 31 33
-2
32
10 صباي قم 29 8 8 13 32 38
-6
32
11 راه آهن 29 7 10 12 25 33
-8
31
12 استقلال خوزستان 29 6 11 12 26 35
-9
29
13 ذوب آهن 29 5 11 13 23 36
-13
26
14 فجر سپاسي 29 5 11 13 18 33
-15
26
15 داماش گيلان 29 5 11 13 29 39
-10
25
16 مس 29 1 18 10 18 34
-16
21

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 29 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم فروردین 1393ساعت 21:1  توسط | 
 

صباي قم ۲ ۱ ذوب آهن ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
گسترش فولاد ۱ ۲ ملوان ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
راه آهن سورینت ۱ ۰ استقلال خوزستان ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فجرسپاسي ۱ ۱ مس کرمان ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
سپاهان ۲ ۲ سايپا ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
فولاد خوزستان ۲ ۱ تراکتورسازي ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
داماش گيلان ۰ ۱ پرسپوليس ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰
استقلال ۰ ۱ نفت تهران ۰۷/۰۱/۹۳ ساعت ۱۷:۳۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 28 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم فروردین 1393ساعت 18:2  توسط | 
 

ذوب آهن ۰ ۱ فجرسپاسي ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
تراکتورسازي 0 3 راه آهن سورینت ۱/۱۲/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
نفت تهران ۱ ۱ فولاد خوزستان ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان ۱ ۱ داماش گيلان ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
مس کرمان 0 0 سپاهان ۱/۱۲/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
سايپا ۱ ۱ گسترش فولاد ۲۷/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
پرسپوليس ۳ ۱ صباي قم ۲/۱۲/۹۲ ساعت ۱۶:۰۰
ملوان ۴ ۲ استقلال ۳۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 27 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوم اسفند 1392ساعت 0:0  توسط | 

 
فجرسپاسي ۱ ۱ پرسپوليس ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
داماش گيلان ۱ ۱ راه آهن سورینت ۱۸/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان ۱ ۰ ملوان ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران ۳ ۰ تراکتورسازي ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
گسترش فولاد ۰ ۰ مس کرمان ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
سپاهان ۱ ۰ ذوب آهن ۱۸/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
صباي قم ۱ ۱ استقلال خوزستان ۱۸/۱۱/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال ۲ ۰ سايپا ۲۰/۱۱/۹۲ ساعت ۱۷:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 26 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 18:45  توسط | 
راه آهن سورینت ۰ ۰ صباي قم ۱۱/11/92 ساعت 14:30
ذوب آهن ۰ ۰ گسترش فولاد ۱۱/11/92 ساعت 14:30
تراکتورسازي ۰ ۰ داماش گيلان ۱۱/11/92 ساعت 14:30
ملوان ۲ ۰ نفت تهران ۱۱/11/92 ساعت 14:30
سايپا ۰ ۰ فولاد خوزستان ۱۱/11/92 ساعت 14:30
استقلال خوزستان ۰ ۰ فجرسپاسي ۱۱/11/92 ساعت 1۵:۰۰
مس کرمان ۱ ۱ استقلال ۱۱/11/92 ساعت 1۵:۰۰
پرسپوليس ۲ ۰ سپاهان ۱۱/11/92 ساعت 1۷:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 25 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن 1392ساعت 19:40  توسط | 

 
گسترش فولاد 1 0 پرسپوليس 1/11/92 ساعت 14:30
فولاد خوزستان 1 0 مس کرمان 1/11/92 ساعت 15:30
ملوان 1 1 تراکتورسازي 6/11/92 ساعت 14:30
صباي قم 3 2 داماش گيلان 6/11/92 ساعت 14:30
فجرسپاسي 0 1 راه آهن 6/11/92 ساعت 14:30
سپاهان 3 1 استقلال خوزستان 6/11/92 ساعت 14:30
نفت تهران 2 1 سايپا 1/11/92 ساعت 14:30
استقلال 1 1 ذوب آهن 6/11/92 ساعت 14:30


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 24 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 23:0  توسط | 
استقلال 0 0 پرسپوليس 92/10/27 ساعت 14:30 دربی ۷۸
داماش گيلان 1 3 فجرسپاسي 92/10/26 ساعت 14:30
مس کرمان 0 1 نفت تهران 92/11/06 ساعت 14:30
راه آهن 1 1 سپاهان 92/10/26 ساعت 14:30
استقلال خوزستان 3 1 گسترش فولاد 92/10/26 ساعت 15:00
سايپا 1 2 ملوان 92/10/26 ساعت 14:30
تراکتورسازي 1 1 صباي قم 92/10/26 ساعت 14:30
ذوب آهن 0 0 فولاد خوزستان 92/10/26 ساعت 14:30

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 23 لیگ برترایران, دربی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم دی 1392ساعت 15:1  توسط | 

 

استقلال 1 0 استقلال خوزستان 92/10/21 ساعت 16:40
سپاهان 2 0 داماش گيلان 92/10/21 ساعت 14:30
فجرسپاسي 1 2 صباي قم 92/10/21 ساعت 14:30
ملوان 2 1 مس کرمان 92/10/21 ساعت 14:30
گسترش فولاد 5 0 راه آهن 92/10/21 ساعت 14:15
نفت تهران 0 1 ذوب آهن 92/10/19 ساعت 14:30
سايپا 3 3 تراکتورسازي 92/10/21 ساعت 14:30
فولاد خوزستان 2 1 پرسپوليس 92/10/21 ساعت 14:30


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 22 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم دی 1392ساعت 0:13  توسط | 
پرسپوليس 0 0 نفت تهران ۱۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 0 2 فولاد خوزستان ۱۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن 1 1 ملوان ۱۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي 0 0 فجرسپاسي ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
مس کرمان 2 2 سايپا ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
صباي قم 0 1 سپاهان ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
داماش گيلان 1 2 گسترش فولاد ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت 0 1 استقلال ۱۴/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 21 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 14:40  توسط | 
گسترش فولاد 0 1 صباي قم ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
سايپا 1 0 ذوب آهن ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
ملوان 0 1 پرسپوليس ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۴:۳۰
مس کرمان 1 1 تراکتورسازي ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
سپاهان 3 0 فجرسپاسي ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان 0 0 راه آهن سورینت ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران 0 0 استقلال خوزستان ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال 1 0 داماش گيلان ۳/۱۰/۹۲ ساعت ۱۶:۲۵

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 20 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سوم دی 1392ساعت 19:0  توسط | 

فجرسپاسي 0 0 گسترش فولاد ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ذوب آهن 1 1 مس کرمان ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 0 2 ملوان ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
پرسپوليس 1 0 سايپا ۲۸/۹/۹۲ ساعت ۱۶:۲۰
صباي قم ۱ ۲ استقلال ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
داماش گيلان ۱ ۲ فولاد خوزستان ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت ۱ ۳ نفت تهران ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي ۱ ۲ سپاهان ۲۹/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰ 


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 19 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آذر 1392ساعت 17:1  توسط | 
سپاهان 0 0 گسترش فولاد ۲۱/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
سايپا 1 1 استقلال خوزستان ۲۱/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
مس کرمان 0 6 پرسپوليس ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران 0 0 داماش گيلان ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ملوان 0 1 راه آهن سورینت ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي 2 2 ذوب آهن ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان 2 0 صباي قم ۲۲/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال 1 0 فجرسپاسي 23/۹/۹۲ ساعت ۱۶:۲۰ 


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 18 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آذر 1392ساعت 0:17  توسط | 
سپاهان 0 0 استقلال ۱۴/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
راه آهن سورینت 0 0 سايپا ۱۴/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فجرسپاسي 0 0 فولاد خوزستان ۱۴/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
گسترش فولاد 1 2 تراکتورسازي ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
داماش گيلان 0 3 ملوان ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
صباي قم 1 2 نفت تهران ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال خوزستان 1 1 مس کرمان ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
پرسپوليس 2 1 ذوب آهن ۱۵/۹/۹۲ ساعت ۱۶:۲۰ 

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 17 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر 1392ساعت 16:1  توسط | 
ذوب آهن 0 1 استقلال خوزستان ۷/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
تراکتورسازي 1 0 پرسپوليس 8/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
مس کرمان 2 1 راه آهن سورینت ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
سايپا 2 3 داماش گيلان ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
نفت تهران 2 0 فجرسپاسي ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
ملوان 2 1 صباي قم ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
فولاد خوزستان 0 0 سپاهان ۸/۹/۹۲ ساعت ۱۵:۰۰
استقلال 0 0 گسترش فولاد ۸/۹/۹۲ ساعت 17:30

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 16 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هشتم آذر 1392ساعت 0:0  توسط | 

پرسپوليس 0 0 استقلال خوزستان 92/8/15  ساعت 15:15
سايپا 2 1 صباي قم 92/8/17   ساعت  15:30
فولاد خوزستان 1 1 گسترش فولاد 92/8/12   ساعت  15:45
مس کرمان 1 1 داماش گيلان 92/8/12   ساعت  15:00
نفت تهران 2 2 سپاهان 92/8/12   ساعت  15:30
ذوب آهن 2 3 راه آهن 92/8/12   ساعت  15:30
ملوان 3 1 فجرسپاسي 92/8/12   ساعت  15:30
تراکتورسازي 1 1 استقلال 92/8/17   ساعت  15:45


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 15 لیگ برترایران, نیم فصل
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آبان 1392ساعت 1:0  توسط | 

 

داماش گيلان 5 1 ذوب آهن ۲/۸/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
فجرسپاسي 0 1 سايپا ۵/۸/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
استقلال 2 0 فولاد خوزستان ۳/۸/۹۲ ساعت ۱۷:۴۵
صباي قم 2 2 مس کرمان ۲/۸/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
گسترش فولاد 1 2 نفت تهران ۳/۸/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
استقلال خوزستان 1 4 تراکتورسازي ۵/۸/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
سپاهان 1 2 ملوان ۲/۸/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
راه آهن 0 1 پرسپوليس ۵/۸/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰

 


برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 14 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم آبان 1392ساعت 0:14  توسط | 
پرسپوليس 2 0 داماش گيلان ۲۶/۷/۹۲ ساعت ۱۸:۰۰
ذوب آهن ۱ ۱ صباي قم ۲۵/۷/۹۲ ساعت ۱۵:۴۵
تراکتورسازي 2 2 فولاد خوزستان ۲۶/۷/۹۲ ساعت ۱۵:۴۵
مس کرمان 1 2 فجرسپاسي ۲۶/۷/۹۲ ساعت ۱۵:۳۰
سايپا 0 0 سپاهان ۲۶/۷/۹۲ ساعت ۱۵:۴۵
استقلال خوزستان ۳ ۲ راه آهن سورینت ۲۵/۷/۹۲ ساعت ۱۷:۰۰
ملوان ۲ ۱ گسترش فولاد ۲۵/۷/۹۲ ساعت ۱۵:۴۵
نفت تهران 1 1 استقلال ۲۷/۷/۹۲ ساعت ۱۵:۴۵

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 13 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مهر 1392ساعت 8:13  توسط | 
 

داماش گيلان ۰ ۰ استقلال خوزستان 92/7/12 ساعت 16:00
فجرسپاسي 0 0 ذوب آهن 92/7/11 ساعت 16:00
فولاد خوزستان 0 2 نفت تهران 92/7/11 ساعت 17:20
سپاهان ۰ ۰ مس کرمان 92/7/12 ساعت 16:00
گسترش فولاد ۱ ۲ سايپا 92/7/12 ساعت 16:00
راه آهن 1 2 تراکتورسازي 92/7/11 ساعت 16:00
استقلال ۱ ۰ ملوان 92/9/03 ساعت 15:00
صباي قم ۱ ۱ پرسپوليس 92/7/12 ساعت 18:15

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 12 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم مهر 1392ساعت 0:9  توسط | 
راه آهن سورینت ۱ ۰ داماش گيلان ۵/۷/۹۲ ساعت ۱۶:۱۵
ملوان ۱ ۲ فولاد خوزستان ۵/۷/۹۲ ساعت ۱۶:۱۵
تراکتورسازي ۱ ۰ نفت تهران ۵/۷/۹۲ ساعت ۱۶:۳۰
مس کرمان ۱ ۲ گسترش فولاد تبریز ۵/۷/۹۲ ساعت ۱۷:۰۰
ذوب آهن ۰ ۱ سپاهان ۵/۷/۹۲ ساعت ۱۷:۱۵
پرسپوليس ۱ ۰ فجرسپاسي ۴/۷/۹۲ ساعات ۱۷:۲۰
سايپا 0 1 استقلال 12/8/92 ساعت 15:00
استقلال خوزستان ۱ ۰ صباي قم ۵/۷/۹۲ ساعت ۱۷:۳۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 11 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم مهر 1392ساعت 0:11  توسط | 
گسترش فولاد تبریز ۲ ۰ ذوب آهن ۲۸/۶/۹۲ ساعت ۱۷:۵۰
فجرسپاسي ۲ ۱ استقلال خوزستان ۲۹/۶/۹۲ ساعت ۱۷:۱۵
داماش گيلان ۱ ۰ تراکتورسازي ۲۹/۶/۹۲ ساعت ۱۷:۱۵
نفت تهران ۰ ۰ ملوان ۲۹/۶/۹۲ ساعت ۱۷:۱۵
سپاهان ۲ ۰ پرسپوليس ۲۹/۶/۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
صباي قم ۲ ۱ راه آهن سورینت ۲۹/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۳۰
فولاد خوزستان ۴ ۱ سايپا ۲۹/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۴۰
استقلال 1 1 مس کرمان 7/8/92    ساعت ۱5:3۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 10 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1392ساعت 23:48  توسط | 
داماش گيلان ۲ ۱ صباي قم ۲۲/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۴۵
راه آهن ۰ ۰ فجرسپاسي ۲۲/۶/۹۲  ساعت ۱۸:۴۰
مس کرمان ۲ ۲ فولاد خوزستان ۲۲/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۱۵
سايپا ۰ ۰ نفت تهران ۲۳/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۴۰
استقلال خوزستان ۰ ۲ سپاهان ۲۲/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۴۵
پرسپوليس ۱ ۰ گسترش فولاد ۲۲/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۴۰
ذوب آهن ۲ ۰ استقلال ۲۱/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۴۰
تراکتورسازي ۲ ۲ ملوان ۲۱/۶/۹۲ ساعت ۱۸:۰۰

برچسب‌ها: ليگ برتر, ليگ سيزدهم, هفته 9 لیگ برترایران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 23:59  توسط | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
کسانی که دوست دارند وبلاگشون در بخش پیوندها لینک بشه این وبلاگو لینک کنند بعد تو نظرات اطلاع بدهند

پیوندهای روزانه
سایر بانکها
بانک صادرات
بانک مرکزی
بانک ملی
بانک مسکن
بانک سامان
بانک اقتصاد نوین
بانک رفاه
بانک سینا
بانک تجارت
بانک ملت
باشگاه راه آهن
قیمت سکه و طلا و نرخ ارز
سایت باشگاه تراکتور سازی
سایت باشگاه پرسپولیس
سایت باشگاه استقلال
پرشین گیگ
مرکز آزمون دانشگاه آزاد
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
بهمن 1393
دی 1393
آذر 1393
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
آذر 1392
آبان 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
اسفند 1390
آرشيو
آرشیو موضوعی
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
زنجان
همدان
کردستان
کرمانشاه
ایلام
لرستان
خوزستان
چهار محال و بختیاری
کهگیلویه و بویراحمد
بوشهر
فارس
هرمزگان
کرمان
سیستان و بلوچستان
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
سمنان
گلستان
مازندران
گیلان
قزوین
البرز
تهران
قم
مرکزی
اصفهان
یزد
استان ها
لینک ادارات و بانکها
ورزش
ویکیپدیا
نرم افزار
حوادث
اس ام اس
قوانین و مقررات
پیش شماره تلفن شهرستانها و استانها
تیتر روزنامه های ورزشی
برنامه و جدول نتایج لیگ برتر ایران
برنامه و جدول نتایج لیگ دسته 1 فوتبال
روزنامه ورزشی نود
روزنامه خبر ورزشي
تيتر روزنامه هاي سراسري
برچسب‌ها
ليگ برتر (107)
لیگ1 (76)
ليگ دوازدهم (34)
ليگ سيزدهم (30)
نتایج انتخابات (28)
پارا المپیک2012 (27)
هم کدسازی (26)
المپیک 2012 (25)
ليگ يازدهم (23)
زلزله (21)
اردبیل (20)
ليگ چهاردهم (20)
علی دایی (17)
اهر (17)
برنامه بازی تیمها (16)
آرای هیأت عمومی (16)
قانون (15)
کشتی (14)
لیگ قهرمانان آسیا (14)
آذربایجان شرقی (14)
آیین نامه اجرایی (14)
جام جهانی (13)
ابرار ورزشی (12)
ورزقان (12)
روزنامه های ورزشی (12)
تصویب نامه (10)
بازی های آسیایی (9)
کشتی آزاد (9)
بازی های آسیایی 2014 (9)
عکس (8)
انتخابات (8)
یارانه (7)
رانندگی (7)
تیم ملی فوتبال (7)
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (7)
وزنه برداري (6)
دربی (6)
پاورلیفتینگ (6)
جام حذفی (6)
کشتی فرنگی (5)
اساسنامه (5)
وزنه برداری (5)
تیراندازی (5)
هریس (5)
پرتاب نیزه (5)
هفته آخر (5)
هفته 1 لیگ برترایران (4)
نتایج انتخابات به تفکیک استانها (4)
هفته 16 لیگ برترایران (4)
هفته 17 لیگ برترایران (4)
هفته 18 لیگ برترایران (4)
هفته 19 لیگ برترایران (4)
هفته 12 لیگ برترایران (4)
هفته 13 لیگ برترایران (4)
هفته 14 لیگ برترایران (4)
هفته 15 لیگ برترایران (4)
پرتاب ديسک (4)
نتایج انتخابات ریاست جمهوری (4)
دربی تهران (4)
برنامه های تلویزیون (4)
اسمس (4)
رایانه (4)
آیین نامه (4)
پیام کوتاه (4)
پیامک (4)
sms (4)
اس ام اس (4)
تهران (3)
کهگیلویه و بویر احمد (3)
سجاد انوشیروانی (3)
تکواندو (3)
خدمت وظیفه (3)
پارالمپیک (3)
آزمونها (3)
اصلاحیه آیین نامه اجرایی (3)
جام ملتهای آسیا (3)
آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (3)
هفته 5 لیگ برترایران (3)
هفته 6 لیگ برترایران (3)
هفته 7 لیگ برترایران (3)
هفته 8 لیگ برترایران (3)
هفته 9 لیگ برترایران (3)
هفته 10 لیگ برترایران (3)
هفته 11 لیگ برترایران (3)
هفته 2 لیگ برترایران (3)
هفته 3 لیگ برترایران (3)
هفته 4 لیگ برترایران (3)
هفته 26 لیگ برترایران (3)
هفته 27 لیگ برترایران (3)
هفته 28 لیگ برترایران (3)
هفته 29 لیگ برترایران (3)
هفته 30 لیگ برترایران (3)
پرتاب وزنه (3)
هفته 24 لیگ برترایران (3)
هفته 23 لیگ برترایران (3)
هفته 25 لیگ برترایران (3)
هفته 22 لیگ برترایران (3)
هفته 21 لیگ برترایران (3)
هفته 20 لیگ برترایران (3)
محسن کائیدی (2)
سعيد محمدپور (2)
جواد حردانی (2)
هفته 31 لیگ برترایران (2)
هفته 32 لیگ برترایران (2)
هفته 33 لیگ برترایران (2)
هفته 34 لیگ برترایران (2)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2)
جام ملتهای اروپا (2)
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (2)
نواب نصیر شلال (2)
آيين‌نامه ها (2)
نمین (2)
اصلاحیه تصویب نامه (2)
تیر اندازی با کمان (2)
یورو (2)
بهمن ماه (2)
کیانوش رستمی (2)
آزمون دکترا (2)
بهداد سلیمی (2)
عنبران (2)
جام جهانی 2014 (2)
استان اردبیل (2)
آذربایجان غربی (2)
فوتبال (2)
گچساران (2)
سوالات (2)
مازندران (1)
استقلال (1)
یزد (1)
کارشناسی ارشد (1)
ملوان (1)
آزمون کارشناسی ارشد (1)
رضا یزدانی (1)
گلستان (1)
عناوین (1)
تقویم (1)
پرسپولیس (1)
اخبار (1)
ورزش (1)
تبریز (1)
والیبال (1)
فرهاد مجیدی (1)
راه آهن (1)
گیلان (1)
سایپا (1)
والیبال نشسته (1)
صفحه اول (1)
سید محمد خاتمی (1)
خبر ورزشی (1)
گسترش فولاد (1)
اکبر عبدی (1)
پیکان (1)
سوالات کارشناسی ارشد (1)
سیستان و بلوچستان (1)
صبای قم (1)
گنبد کاووس (1)
کمیته ملی المپیک (1)
لیگ آزادگان (1)
سراوان (1)
نفت تهران (1)
داوران (1)
مجلس دهم (1)
سپاهان (1)
نیم فصل (1)
تفکیک جنسیتی (1)
بانك (1)
فارس (1)
زهرا نعمتی (1)
لالیگا (1)
دکترا (1)
ذوب آهن (1)
فولاد خوزستان (1)
آگهي استخدام (1)
تیتر روزنامه های ورزشی (1)
لحظه تحویل سال (1)
سوسن حاجی پور (1)
دولت یازدهم (1)
تاکسی تلفنی (1)
هفته18 (1)
حمید سوریان (1)
علی حسینی (1)
شبا (1)
سعید عبدولی (1)
ریکرو (1)
جشنواره بین المللی فیلم فجر (1)
سوالات دکترا (1)
تراکتور سازی (1)
احمد رضا عابد زاده (1)
معلولان (1)
یوسف کرمی (1)
آبی بیگلو (1)
قاسم رضایی (1)
مهدی تقوی (1)
نتایج کلی انتخابات (1)
احسان حدادي (1)
نتایج مرحله دوم انتخابات (1)
یورو2012 (1)
دو و میدانی (1)
جام ملتهای اروپا2012 (1)
حبیب اله اخلاقی (1)
پیوندها
1- سلطان قلبها
2- کل کل
3- تــــــــــــــــــک بیــــــــــــت روز
4- نقاشی های حسین اکبری _ رنگ و روغن
5- بالاخره یه جا باید گفت
6- ایرانیان دانشجو در بلژیک
7- من و تو
8- دکتر شریعتی و مسائل روز مرتبط
9- 217 شقایق
10- هرچی بخوای اینجا هست
11- دخترک پریشان
12- د لـبـــــرانه (تقدیم به دلبرم )
13- کلبه ی تنهایی㋡✿
14- جورواجور
15- 1ک دختر برنزه وحشی
16- analyst
17- ℓovє is lie
18- !همه چی!
19- از هفت دولت آزاد
20-آلبالوی ترش
21- ژیلا بوشهر
22- ♥◦•·. داناک .·•◦♥
23- مخ کلفت
24- لینکستان
25- داستان و حکایت
26- زهرا
27- عاشق پرسپولیس
28- جامعه شناسی
29-فرهنگی اجتماعی
30-آخرین اخبار مسی
31- مطالب علمی و ماشین های روز
32- دکتر شیخ
33- آموزش های مهم و علمی جنسیت
34- mtd79
35- آموزش زبان انگلیسی
36- سامانه نظام اداری
37- بهراه
38- پارالمپیک 2012 لندن
39- کارمندان و کارگران
40- باران
41- عزیزیان
42- سایه شبوهای من
43- آموزش زبان كره اي
44- فاطمه صفر بیرانوند
45-دانلود آهنگ مجتبی شریف
46- دانشگاه آزاد خلخال
47- فوریتهای پزشکی زابل
48- ورزش3
49- گچساران
50- مرکز پژوهشهای مجلس
51- دیوان عدالت اداری
52- خانه سینما
53- دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی
54- سایت خنده (روده بر .کام)
55-روزنامه خبر ورزشی
56-روزنامه ورزشی نود
57- روزنامه ورزشی گل
58- روزنامه البرز ورزشی
59- نشریات ابرار
60- لینکستان
61- اتومبیل.علمی.تکنولوژی
62- بیاتومس|آهنگ|سرگرمی|تفریح
63- طرفداران پیشبینی فوتبال
64- فضای رایگان ارسال فایل و عکس
65-مجله دنیای ورزش
66- سامانه قبوض الكترونيكي
67-ویکی مپیا
68- خرید شارژ سیم کارت از بانک ملت
69- آپلود عکس و فایل
70- پرستوی مهاجر
71- روزنامه ورزشی تماشا
72- سایت خبری تفریحی کوچه باغ
73- سارینا
74- عاشق تنها
75- عاشقان فوتبال
76- تنها و بی کسی
77- اینجا یه چیزه دیگست
78- دفتر غم
79- نوروز آمد
80- پاتوق بچه های با حال
81- دردم از یار است
82- راديو 110
83- وحید
84- هر چی دوست داری. . .
85- آیناز
86- 4sync
87- اینه تکنولوژی
88- Guitari
89- کارمندان
90-خانواده
91-رهگیری مرسولات پستی
93- گنجينه
94- طراحی توسط گروه یلدا و کیمیا
95-تفکرات یک زن
96-۝ تـــرانه آنلايــن ۝
97- دانلود رایگان فیلم
98- شبهای دز
99- چوپان دروغگو
100- dance with me
101-مرکز سنجش آموزش و پرورش
102- به زندگي بخند
103- صبا
104- خواف
105- كلاندرق
106- باران مهر
107- شش گوشه
108- شهنان تیریک گویان
109- بهشتی ساخته ام در جهنم دنیا
110- سلیمان رسولی
111- رنگارنگ
112- آچار فرانسه
113- لباس عروس
114- وبلاگ جوانان ایرانی
115- ترنم
116- فراموشم مكن
117- پی اچ دی تست دکترا
118- سايتهاي آموزش زبان
119- یا علی گفتیم و عشق آزاد شد
120-پروژه ،تحقیق و پایان نامه
121- goodplanent
122- پایگاه علمی پژوهشی پارس مدیر
123-مرکز چاپ عکس رنگی دیجیتال عزیزان زرنق
124-بهترین ماشین های دنیا
125-رایان دانلود
126- نرخ ارز در لحظه
127- قيمت زنده سكه و طلا
128- سيد روح الله
129-صداقت
130-طبیعت سبز اردبیل
131- یوفا
132- ***دنياي ديجيتال و ارتباطات***
133-کلبه عاشقی
134- دختران سرخ
135- زیر بارون... بدون چتر
136-پانل پیام کوتاه
137- کتاب سیتی
138- ای کتاب
139- خانه کتاب
140- انتشارات فروزش
141-عشقم مرد!!!
142- آخرين زمين لرزه ها
143- ساده دل
144- محاسبه مهریه به نرخ روز
145-سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران
146- استعلام جریمه تخلفات رانندگی
147- سایت ورزشی spor3
148-فوتبال و کوه
149- مجله اجتماعی فرهنگی و سیاسی|یک بنویس
150-عکس های خفن ایرانی
151-جوک های جدید
152-تاریخ ایران و جهان
1-2- باشگاه فولاد خوزستان
1-3-همکدی استانها
1-4- کاریابی کارآفرین اردبیل
2-4-مشاور املاک در اردبیل
1-5- تقویم ام القری
1-6- سازمان هدفمندی یارانه ها
1-7- اس ام اس و جملات عاشقانه
1-8- فروشگاه اینترنتی و خرید پستی
1-9- جدیدترین اخبار ورزشی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User